مدیر امور مالی

ارسال ایمیل:
financial@goldenpasaegad.com

آقای مجتبی موحد راد

مدیر امور اداری

آقای اژدر علیزاده

معاون بازرگانی

ارسال ایمیل:
commercialdeputy@goldenpasargad.com

آقای سعید مشهدی محمد

فروش و بازاریابی

ارسال ایمیل:
sales@goldenpasargad.com